Yamato 2199 – Yoshikazu/Giichi Aihara/Homer Glitchman